Profesní standard

Asociace průvodců České republiky přijala profesní standard Průvodce cestovního ruchu, aby vymezila základní kompetence, požadavky na odbornou a jazykovou způsobilost, na celoživotní vzdělávání a etické principy. Asociace průvodců zajišťuje nezávislou, dobrovolnou certifikaci průvodců cestovního ruchu podle tohoto standardu. Členství v asociaci není podmínkou certifikace. Proces certifikace průvodců cestovního ruchu přispívá ke zvyšování kvality průvodcovských služeb na našem trhu a lepší informovanosti spotřebitele o obsahu a profesionální úrovni průvodcovských služeb.

Certifikát je dokladem o splnění profesního standardu s platností 2 let. O jeho udělení rozhoduje na základě žádosti pětičlenná komise složená ze zástupců Asociace průvodců České republiky a dalších subjektů působících v cestovním ruchu. Certifikát je nepřenosný, nestává se majetkem žadatele, ale je propůjčen žadateli po dobu platnosti jeho udělení. V případě ukončení provozování činnosti certifikovaného průvodce cestovního ruchu, pozbývá certifikát platnosti. Pro kladné vyřízení žádosti o certifikaci je třeba vyhovět všem závazným požadavkům profesního standardu a uhradit certifikační poplatek 1000,- Kč (pro členy Asociace průvodců České republiky je součástí členského příspěvku). Pro vyřízení žádosti o certifikaci platí lhůta 60 dnů. Přidělení je platné, rozhodnou-li o něm 4/5 členů certifikační komise. Pro obnovení certifikátu po uplynutí platnosti musí žadatel předložit žádost, uhradit poplatek a doložit účast na dalším profesním vzdělávání. Držitel certifikátu je oprávněn užívat označení "Certifikovaný průvodce cestovního ruchu" či "Certified Tourist Guide".

Definice

Průvodce cestovního ruchu

"Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti, pro kterou je specializován." (viz Národní soustava povolání)

Závazná kritéria

Odborná způsobilost

Žadatel musí doložit následující odbornou způsobilost:

a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a zkoušku profesní kvalifikace pro průvodce cestovního ruchu podle zvláštního právního předpisu1 nebo osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydané zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný ministerstvem nebo zařízením akreditovaným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována2, nebo

b) úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu za podmínky absolvování předmětu Metodika a technika průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, resp. jejich ekvivalentů3, nebo

c) vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na činnost průvodce v cestovním ruchu, nebo

d) vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru cestovního ruchu za podmínky absolvování předmětu Metodika a technika průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, resp. jejich ekvivalentů3, nebo

e) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na činnost průvodce cestovního ruchu, nebo

f) vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu za podmínky absolvování předmětu Metodika a technika průvodcovské činnosti v cestovním ruchu, resp. jejich ekvivalentů3, nebo

g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního předpisu4, 5

Vysvětlivky:

1 zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
2 doklad o odborné kvalifikaci podle platné legislativy v době vydání
3 dle dodatku k vysvědčení (Europass) nebo dodatku k diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
4 zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 117/2220 Sb., ve znění pozdějšách předpisů (Český národní průkaz průvodce II. stupně)

 

Další profesní vzdělávání

Žadatel se zavazuje k účasti na dalším profesním vzdělávání formou akreditovaných vzdělávacích akcí (přednášky, kurzy, studijní cesty apod.) v minimálním rozsahu 20 hodin ročně, nebo 40 hodin za dva roky. Akce dalšího profesního vzdělávání akredituje a eviduje Asociace průvodců České republiky na základě žádosti pořadatele akce s uvedením programu, odborného garanta, termínu, místa konání, kapacity účastníků a délky akce a uhrazení poplatku. Pořadatel zašle elektronicky Asociaci průvodců České republiky prezenční listinu účastníků jako doklad o účasti na akci s evidenčním číslem dle registru Asociace průvodců České republiky. Splněním účasti na dalším profesním vzdělávání je předmětem obnovení certifikace po uplynutí platnosti certifikátu.

Volitelná kritéria

Jazyková kvalifikace

Žadatel doloží jazykovou kvalifikaci minimálně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Splněná jazyková způsobilost bude uvedena na certifikátu.

Specializovaná kvalifikace

Žadatel doloží osvědčení o získání specializované kvalifikace (průvodce specialista, průvodce muzea apod.), která bude uvedena na certifikátu.